Monday, December 3, 2007

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด" วันที่ 17 - 18 ต.ค. 2550
ณ ห้องจัดเลี้ยง 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนNo comments: