Sunday, December 2, 2007

ลอยกระทงปี 2550

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ส่ง นางสาวนฤมล ถิรวัลย์ (มี่) สาขาการสอนคณิตศาสตร์ นิสิตปี 1
เข้าประกวดในวันลอยกระทง ได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

1 comment:

kazama said...

ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ แล้วกับวัน ลอยกระทง