Monday, December 3, 2007

การประกวดวาดภาพ งานเกษตรกำแพงแสน 2550

ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 4 ธันวาคม 2550
รูปปฐมนิเทศ นิสิตการสอนคณิตศาสตร์

รูปปฐมนิเทศ นิสิตการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 1-06-50

เซิ้งไข่มดแดง งานเกษียณ ปี 2550

เซิ้งไข่มดแดง งานเกษียณ ปี 2550

วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

ครบรอบ 3 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รวมมือประสานใจ เทิดไท้องค์ราชา
เฉลิมฉลอง 80 พรรษา
"วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2"